PAKISTAN:

Record floods threaten to drown the nation's economy