WHITE HOUSE:

Podesta to sidestep Keystone XL decision