HAZARDOUS WASTE:

Anadarko agrees to $5B settlement for legacy of Kerr-McGee contamination