POLICY

Senate panel votes to move NOAA satellite program to NASA